Üst seviye Kuyumculuk otomasyonu eklendi, detaylar için! tıklayın!

ŞEFFAFLIK VE GÜVEN İÇİNDE VERİLERİNİZİ KORUYORUZ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Meadify, Kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve mahremiyetini önceliklendirir. Verilerinizin nasıl işlendiğini açıkça anlayın ve kontrol edin.

1. Amaç

Mead Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. (“meadify.com” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile meadify.com tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

 Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik VerisiAd-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi.
İletişim VerisiTelefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi, (dahili numarası ve kurumsal e-posta adresi dahil), hizmet yorumu.
Görsel VerisiGerçek kişiye ait fotoğraf.
Müşteri İşlem VerisiTwitter/Instagram/Facebook/Linkedin kullanıcı adı,
Pazarlama VerisiFaaliyet raporu, ilgi alanları, sosyal sorumluluk, projeleri ile ilgili bilgiler.
Diğer VerilerVergi kimlik numarası, ankete katılan kişi ile ilgili bilgiler, ankete katılan kişi unvanı ve görevi, firma adı.
Özlük VerisiÇalıştığı sektör, bölüm ve unvanı, bağlantı kişisi ile ilgili bilgiler.
Finans VerisiMal ve hizmetlerin toplam bedeli, hesaplanan gelir vergisi detaylar, asgari geçim indirimi detayları, gayri safi tutarı, kesilecek gelir vergisi, brüt ücret tutarı gibi bilgiler.

Kişisel verileriniz, gerek müşteri ilişkisinin kurulmasından önce gerekse müşteri ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meadify.com’ un meşru menfaatleri için gerekli olması ve KVKK madde 5 ve 6 hükümlerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir;

 • Müşteri/Kullanıcı yetkili çalışan bilgilerinin sisteme kaydedilmesi,
 • E-bülten kayıtlarının yapılması,
 • Eğitim değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim katılım ve takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına zorunlu raporlamaların yapılması,
 • Müşteri hizmet değerlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri portföy çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Hizmet satış ve pazarlamaları için gerekli pazar araştırmalarının yapılması,
 • meadify.com yayınlarının ilgili kişilere ulaştırılması,
 • Hizmet ve ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetilmesi,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat ile kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, meadify.com tarafından işlenebilecek ve Mead Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. ağına bağlı şirketlere de aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, meadify.com’ un hizmet aldığı üçüncü kişiler, anlaşmalı kurumlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Ancak, her halükarda istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. meadify.com, kişisel verileri yurt içinde gerekli şartlar sağlandığı zaman aktarabileceği gibi ilgili Kanun ve mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli bütün güvenlik önlem ve tedbirleri alarak yurt dışında bulunan üçüncü kişilere de aktarabilir.

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

 • Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması,
 • Teknik konularda uzman kişilerin istihdam edilmesi,
 • Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapılması,
 • Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapının oluşturulması,
 • Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilere erişimin sınırlandırılması,
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir şekilde yedekleme programının kullanılması,
 • Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımların kullanılması

meadify.com kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

 • KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
 • KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

5.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirecektir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir

7. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Aydınlatma Metni’nin en güncel haline kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMead Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.
Bozcaada Cad. R2 Blok No:5 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

Web Sitesi: https://www.meadify.com

E-posta: destek@meadify.com